Hyperspherical Learning bio photo

Hyperspherical Learning

Hyperspherical Learning is a novel and effective learning principle.

 • Weiyang Liu*, Rongmei Lin*, Zhen Liu*, Lixin Liu, Zhiging Yu, Bo Dai, Le Song
  Learning towards Minimum Hyperspherical Energy
  Technical Report, 2018
  arXiv | code | bib

  @article{Liu2018MHE,
   title={Learning towards Minimum Hyperspherical Energy},
   author={Liu, Weiyang and Lin, Rongmei and Liu, Zhen and Liu, Lixin and Yu, Zhiding and Dai, Bo and Song, Le},
   journal={arXiv preprint arXiv:1805.09298},
   year={2018}
  }
  
 • Weiyang Liu*, Zhen Liu*, Zhiding Yu, Bo Dai, Rongmei Lin, Yisen Wang, James Rehg, Le Song
  Decoupled Networks
  CVPR 2018   Spotlight
  arXiv | code | slides | talk | bib

  @InProceedings{Liu2018DCNets,
    author = {Liu, Weiyang and Liu, Zhen and Yu, Zhiding and Dai, Bo and Lin, Rongmei and Wang, Yisen and Rehg, James M. and Song, Le},
    title = {Decoupled Networks},
    booktitle = {CVPR},
    year = {2018}
  }
  
 • Feng Wang, Weiyang Liu, Haijun Liu, Jian Cheng
  Additive Margin Softmax for Face Verification
  ICLR Workshop 2018
  arXiv | code | bib

  @article{Wang2018ICLRW,
   title = {Additive Margin Softmax for Face Verification},
   author = {Wang, Feng and Liu, Weiyang and Liu, Haijun and Cheng, Jian},
   journal = {arXiv preprint arXiv:1801.05599},
   year = {2018}
  }
 • Weiyang Liu, Yan-Ming Zhang, Xingguo Li, Zhiding Yu, Bo Dai, Tuo Zhao, Le Song
  Deep Hyperspherical Learning
  NIPS 2017   Spotlight
  arXiv | code | project | talk | slides | bib

  @inproceedings{Liu2017NIPS,
    title={Deep Hyperspherical Learning},
    author={Liu, Weiyang and Zhang, Yan-Ming and Li, Xingguo and Yu, Zhiding and Dai, Bo and Zhao, Tuo and Song, Le},
    booktitle={NIPS},
    year={2017}
  }
  
 • Weiyang Liu, Yandong Wen, Zhiding Yu, Ming Li, Bhiksha Raj, Le Song
  SphereFace: Deep Hypersphere Embedding for Face Recognition
  CVPR 2017
  arXiv | code | project | demo | slides | bib

  @InProceedings{Liu2017CVPR,
   title = {SphereFace: Deep Hypersphere Embedding for Face Recognition},
   author = {Liu, Weiyang and Wen, Yandong and Yu, Zhiding and Li, Ming and Raj, Bhiksha and Song, Le},
   booktitle = {CVPR},
   year = {2017}
  }
  
 • Weiyang Liu, Yandong Wen, Zhiding Yu, Meng Yang
  Large-Margin Softmax Loss for Convolutional Neural Networks
  ICML 2016
  arXiv | code | project | talk | slides | bib

  @inproceedings{Liu2016ICML,
   title={Large-Margin Softmax Loss for Convolutional Neural Networks},
   author={Liu, Weiyang and Wen, Yandong and Yu, Zhiding and Yang, Meng},
   booktitle={ICML},
   year={2016}
  }